ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied
Enkel deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen COMPAGNIE LAURENT en de koper, die door de aankoop uitdrukkelijk bevestigt dat hij/zij voorafgaand aan de aankoop deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Zo beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur geven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2. Totstandkoming contract
2.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn prijslijsten louter informatief, vrijblijvend en gelden deze niet als offerte. De prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden.
2.2 Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van COMPAGNIE LAURENT zijn bevestigd via een orderbevestiging.
2.3 Offertes voor de koper-handelaar worden opgemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege COMPAGNIE LAURENT.
2.4 De ondertekenaar van een bestelbon voor de koper, verbindt zich solidair met de koper, in wiens naam of voor wiens rekening hij handelt.
2.5 Nieuwe bestellingen kunnen steeds door COMPAGNIE LAURENT worden geweigerd en, zelfs na orderbevestiging, tenietgaan, zo één of meerdere vorige bestelling(en) niet op de vervaldag der factuur werd(en) betaald.
2.6 Zo tussen de bestelling en de facturatie het BTW-tarief wijzigt, wordt de prijs hieraan aangepast. Bovendien kunnen eventuele prijsstijgingen bij fabrikanten, leveranciers edm. tussen de datum van bestelling en de datum van levering aanleiding geven tot herziening en aanpassing van de prijzen.
2.7 Elke annulering van de overeenkomst door de koper dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door COMPAGNIE LAURENT. In geval van dergelijke aanvaarding is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van de betreffende overeenkomst, tenzij COMPAGNIE LAURENT een hogere schade aantoont. Dezelfde regeling is van toepassing indien de koper zonder enige geldige reden weigert om de gekochte goederen in ontvangst te nemen.

3. Levering
3.1 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor COMPAGNIE LAURENT in verhouding tot de koper-handelaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering kan ten aanzien van de koper-handelaar nooit aanleiding geven tot een boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. Deelleveringen of vroegere leveringen zijn toegelaten.
3.2 Indien COMPAGNIE LAURENT haar leveringsplicht ten gevolge van overmacht niet kan vervullen, heeft zij het recht om een einde te stellen aan de overeenkomst. In dat geval is COMPAGNIE LAURENT ertoe gehouden de koper hier onverwijld van in kennis te stellen en de door de koper reeds gedane betalingen terug te storten. Onder het begrip overmacht worden ondermeer ongevallen, oorlogen, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal en natuurfenomenen zoals vulkaanuitbarstingen begrepen.
3.3 De goederen worden vervoerd op risico van de kopers.
De leveringskosten zijn onder andere afhankelijk van de omvang van de bestelling (levering van een aantal aparte dozen of een pallet) – mogelijke gevarentoeslag ( bijvoorbeeld aanstekers) – breukrisico  ( bijvoorbeeld porselein en glaswerk).
De leveringskosten staan vermeld  op de offerte en/of de orderbevestiging.

4. Betaling
4.1 De betaling gebeurt op de zetel van COMPAGNIE LAURENT en dit binnen de 15 dagen na factuurdatum.
4.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75 euro, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 12% per jaar, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
4.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft COMPAGNIE LAURENT het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.
4.4 De betaling houdt in dat de koper-handelaar de levering als conform beschouwt.
4.5 De koper-handelaar dient de facturen van COMPAGNIE LAURENT, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

5. Klachtenregeling
5.1 De gekochte producten kunnen ingevolge technische verbeteringen qua design, samenstelling of materiaal verschillen van de producten uit de toonzaal en/of catalogus. Deze verschillen tasten de conformiteit met de producten zoals beschreven in de bestelbon niet aan. Kleuren van producten kunnen, binnen redelijke grenzen, variëren tussen verschillende productie-batches. Ook dergelijke kleurafwijkingen tasten de conformiteit van het gekochte product niet aan.
5.2 De koper-handelaar moet alle klachten i.v.m. zichtbare en verborgen gebreken melden binnen 8 kalenderdagen na vaststelling, door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.
5.3 De koper dient COMPAGNIE LAURENT, op straffe van verval, in staat te stellen een deugdelijk onderzoek in te stellen, hetgeen betekent dat het product wordt binnengebracht door de koper (behoudens ingeval van beschadiging) in ongeschonden staat en in de originele verpakking.
5.4 Indien na onderzoek is gebleken dat het product gebrekkig is, zal COMPAGNIE LAURENT het product kosteloos herstellen, dan wel vervangen. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, dan heeft de koper het recht een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te vragen.

6. Aansprakelijkheid
6.1. COMPAGNIE LAURENT zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor:
•    schade veroorzaakt door een ongeval, niet-zorgvuldig gebruik of gebruik voor doeleinden waarvoor de producten niet zijn bestemd;
•    gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving;
•    gevolgen van een lichte en/of gewone fout van haar werknemers.
6.2.    Voor de koper-handelaar bedraagt de schadevergoeding waartoe COMPAGNIE LAURENT o.b.v. deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 20% van de betreffende factuurwaarde. In geval de koper-handelaar aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding, dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van COMPAGNIE LAURENT en kunnen deze ingeval van niet-betaling door de koper worden teruggevorderd, zelfs indien de goederen zich bevinden bij een derde. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden,  in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken alvorens volledige betaling.
7.2 Indien de verkoopsartikelen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij derden in beslag genomen worden, moet de koper COMPAGNIE LAURENT hiervan onverwijld in kennis stellen.

8. Geschillenregeling
8.1 Elk geschil of elke eis voortvloeiend uit of in verband met huidige bestelling zal uitsluitend beslecht worden met toepassing van het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
8.2 Ingeval van geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

9. Slotbepalingen
9.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door COMPAGNIE LAURENT van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
9.2 Het is de koper verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met COMPAGNIE LAURENT afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van COMPAGNIE LAURENT. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
9.3 Een eventueel in gebreke blijven van COMPAGNIE LAURENT om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
9.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This